Link to Content Area

You are here Home > SetUp > Resources

Đường dây nóng thông báo

  • Date:2019-03-19
  • Department:New Taipei City Police Department

110 (Đường dây báo án của cơ quan cảnh sát)
1955 (Đường dây tư vấn và bảo hộ lao động)
(02)2388-3095 (Đường dây nóng của Sở Di dân)
0933-736842 (Số di động trực ca của phòng ngoại vụ cục cảnh sát chính phủ thành phố Tân Bắc)