Link to Content Area

You are here Home > SetUp > Resources

สายการแจ้งเตือน

  • Date:2019-03-19
  • Department:New Taipei City Police Department

110 (สายคุ้มครองตำรวจ)
1955 (สายคุ้มครองแรงงาน)
(02) 2388-3095 (สายคุ้มครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
0933-736842 (สายอยู่เวร แผนกการต่างปรเทศ กองตำรวจนครนิวไทเป)