Link to Content Area
:::

New Taipei City Police Department

:::
Release Date
Update
Department
New Taipei City Police Department

110 (สายคุ้มครองตำรวจ)
1955 (สายคุ้มครองแรงงาน)
(02) 2388-3095 (สายคุ้มครองสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
0933-736842 (สายอยู่เวร แผนกการต่างปรเทศ กองตำรวจนครนิวไทเป)